student
Sidan uppdaterad 2020-06-26

Information för Yh-studerande

Som Yh-studerande på JU är du en del av Jönköping University. Utbildningssystemet inom yrkeshögskolan skiljer sig något från högskolan. På denna sida finns information samlad för som rör specifikt dig som Yh-studerande på JU.

Information som gäller för yrkeshögskola och högskola

För information som är densamma för som för högskolestudenter, och finns på andra sidor, följ följande länkar:

Inför start av utbildning och ny termin

Efter att du har blivit antagen och tackat ja till din plats ska du registrera dig som ny studerande och dyka upp på utbildningens upprop. Mer information om detta finns på sidan "ny student Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".


Registrering som ny studerande sker en vecka innan utbildningens start. När du registrerar dig ska du välja alternativet "Engångskod".


OBS: Om du inte närvarar på uppropet vid utbildningsstart, och inte har meddelat förhinder, räknas det som att du inte har påbörjat dina studier, och du kan då komma att skrivas ut från utbildningen.

Inför varje termin ska du registrera dig på terminens kurser. Detta gör du på StudentLadok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du ska även närvara på uppropet vid terminens start. Detta är ett sätt att bekräfta att du tänker fortsätta bedriva dina studier.

 

OBS: Om du inte närvarar på terminsuppropet, och inte har meddelat förhinder, kan det betraktas som att du inte tänker fortsätta bedriva dina studier, och du kan då komma att skrivas ut från utbildningen.

Yrkeshögskoleutbildningar är studiemedelsberättigade via CSN. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. När du söker studiemedel ska du söka för ett helt år.

Försäkringar

Som studerande på Yrkeshögskolan vid JU har du följande försäkringar:

 • en olycksfallsförsäkring som gäller om du råkar ut för en olycka och får en kroppsskada.
 • en ansvarsförsäkring om du skulle orsaka en skada på din praktikplats (LIA) i Sverige
 • under praktik utomlands så omfattas du av försäkringen Student UT.

Om något händer ska du snarast anmäla detta, kontakta din utbildningsledare för mer information om hur du går vidare.

Mer information om försäkringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns hos Kammarkollegiet.

Under utbildningen

Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier på en YH-utbildning vid JU ska du fylla i en anmälan av studieavbrott YH-utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avbrott kan bara ske från och med det datum en fullständig anmälan om studieavbrott inkommer.

Studieuppehåll
Om du vill ansöka om ett studieuppehåll om maximalt ett år gör du det via att fylla i en uppehållsblankett Pdf, 102.3 kB, öppnas i nytt fönster. och ta kontakt med utbildningsledaren för det YH-program du går för att gå igenom din ansökan. Beslutet att bevilja eller avslå en ansökan om studieuppehåll fattas av YH-ansvarig vid respektive fackhögskola. Studieuppehåll beviljas restriktivt.

Du hittar alla dina kursplaner här på studentwebben, på sidan Yh-program med kursplaner.

 

Välj termin då din utbildning startar och klicka sen på utbildningen.

Lärande i arbete, LIA, är en central del av din yrkeshögskoleutbildning. Under LIA:n ska du få insikt i din kommande yrkesroll och möjlighet att få utveckla dina färdigheter i yrkesutövandet. LIA i yrkeshögskolan ska betraktas som en kurs, inte endast praktik.

Som studerande förväntas du vara aktiv i anskaffandet av en LIA-plats och förutsätts genomföra de förberedande aktiviteter som finns kring LIA. I undantagsfall kan en studerande som inte själv skaffar en LIA-plats få ett erbjudande om en LIA-plats. Om du tackar nej till en erbjuden plats är vi inte skyldiga att erbjuda dig en annan plats. En erbjuden plats kan finnas på en annan ort än studieorten. Om du inte genomför LIA-kurserna kan du inte slutföra programmet och kan då inte ta examen.

Alla LIA-platser ska vara kvalitetssäkrade enligt fastställda rutiner.

Du ska ha, för yrkesrollen, relevanta arbetsuppgifter på LIA. Detta kan inkludera inslag av mer allmän karaktär. På LIA-platsen förväntas du delta i arbetet och följa de regler som finns och utföra arbete enligt den plan som du, skolan och LIA-platsen kommit överens om. Du ska ha en LIA-handledare på arbetsplatsen som du kan kontakta och som har ansvar för att du har relevanta uppgifter att genomföra.

LIA är i många fall en inkörsport till en framtida anställning. Det är därför av vikt att du är aktiv både i anskaffningsprocessen och under tiden på LIA-platsen. För många är LIA-perioden den viktigaste under hela utbildningen och en fantastisk möjlighet att få pröva på en mängd olika arbetsuppgifter och få viktiga kontakter i branschen.

För varje examinationsmoment har du som studerande rätt att delta på en ordinarie examination och två omexaminationer. Examinationer ska ske rättssäkert och du som studerande har rätt att bli objektivt bedömd på din prestation.


Detaljerna för ordinarie examination framgår i Kurs-PM för respektive kurs.


Omexaminationer behöver inte ske omgående, utan planeras in med hänsyn till när dessa är möjliga att genomföra. Du kan t ex behöva vänta till dess att kursen går nästa gång.


Om du har förbrukat dina tillfällen (examination + två omexaminationer) har du inte längre någon rättighet att examineras för det momentet.

Studerande vid Yh på JU skapar själva nedanstående intyg i StudentLadok (https://student.ladok.se).
- förväntat deltagande
- registreringsintyg
- resultatintyg
- nationellt resultatintyg

Ett nationellt intyg tar med utbildningar om du läst vid andra lärosäten än JU.

Som studerande på Yh vid JU förväntas du att aktivt bedriva studier enligt utbildningsplanen för programmet. Du förväntas delta vid examinationer och läraktiviteter i utbildningen.
Inför varje terminsstart ska du anmäla dig till terminens kurser i LADOK.
Om du inte anmäler dig till kurserna eller om det föreligger andra skäl att tro att du inte längre är en aktiv studerande kommer du att bli kontaktad av utbildningsledaren. Om utbildningsledaren konstaterar att du inte uppfyller kraven för att vara en aktiv studerande kan utbildningsledaren, efter att ha försökt kontakta dig, göra en studieavbrottsanmälan och du blir då utskriven från utbildningen.

Fusk vid examination

Fusk definieras vid JU som att använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöka vilseleda vid prov eller när studieprestation annars ska bedömas.

Om du blir påkommen med att fuska på en examination kommer händelsen att utredas av utbildningsledare. Du kommer då att få möjlighet att yttra dig.

 

Om det framkommer att fusk har förekommit kommer ditt resultat från det momentet inte räknas med i betygsättningen. Du riskerar att försaka dina chanser till omexamination, och därmed också dina möjligheter att få din examen.

 

Övriga disciplinära förseelser

Utöver att själv begå fusk kan du även disciplineras om du gör något av följande:

 • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen
 • stör verksamheten hos utföraren och i utförarens lokaler
 • utsätter en annan studerande eller personal verksam i utbildningen för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap 4 § diskrimineringslagen (2008:567)

Vid allvarliga förhållanden kan du som studerande avskiljas från utbildningen. Detta innebär att du inte längre är välkommen att delta i undervisningen eller vistas i lokalerna, och du skrivs ut från utbildningen.

Avskiljande kan bli aktuellt ifall din närvaro i utbildningen utgör en säkerhetsrisk för andra studerande, personal eller egendom.

 

Om anledning till avskiljande föreligger kommer frågan utredas av utbildningsledaren, där du som studerande ska få möjlighet att yttra dig. Beslut om eventuellt avskiljande fattas sedan av fackhögskolans VD.

Särskilt pedagogiskt stöd

Om du, till följd av läs-, skriv- eller inlärningssvårigheter behöver särskilt pedagogiskt stöd för att kunna genomföra dina studier så har du rätt till det.

 

Exempel på stöd som kan ges (utifrån dokumenterat behov):

 • Anteckningshjälp
 • Anpassning av litteratur
 • Anpassning av datormiljö
 • Hjälp av dyslexipedagog
 • Tentamensanpassning
 • Alternativa examinationsformer
 • Lån av tekniska hjälpmedel

 

Läs mer om detta på sidan Stöd för studenter med funktionsnedsättning Öppnas i nytt fönster.

 

Om du är i behov av särskilt pedagogiskt stöd ska du vända dig till din utbildningsledare.

 

Studie- och yrkesvägledning

Vid behov kan du får studie- och yrkesvägledning. För att ta del av detta ska du i första hand vända dig till din utbildningsledare.

Om du har frågor eller synpunkter på din utbildning ska du i första hand vända dig till utbildningens studeranderepresentant och din utbildningsledare. Om du känner att du inte får gehör för dina synpunkter kan du vända dig till Yh-ansvarig på respektive fackhögskola.


Tekniska högskolan:


Hälsohögskolan


Högskolan för lärande och kommunikation


Jönköping International Business School

Studerandeinflytande

Efter varje avslutad kurs blir du ombedd att fylla i en kursutvärdering. Kursutvärderingarna granskas noggrant av utbildningens ledningsgrupp, och ligger till grund för förändringar i utbildningen, både för din klass och för framtida klasser. Därför är det väldigt viktigt att du fyller i kursutvärderingen.

Varje klass är representerad i ledningsgruppen av en studeranderepresentant. De studerande utser representanten i början av varje läsår på ett studeranderåd. Representantens uppgift är att föra klassens talan på ledningsgruppens möten, och framföra de synpunkter som klassen har på utbildningens upplägg och genomförande. Representanten ska också vidarebefordra information som är av vikt till klassen vid ett studeranderåd.

Efter utbildningen

När du har fått minst betyget Godkänt på alla kurser erhåller du en examen från Jönköping University, om utbildningen leder till en examen. Om utbildningen inte leder till en examen får du ett intyg på genomförd utbildning.

De två examensgraderna som kan erhållas inom yrkeshögskolan är:

 • Yrkeshögskoleexamen (SeQF nivå 5)
 • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen (SeQF nivå 6)

 

Examensbevis

Från och med 1 april 2024 utfärdar Jönköping University endast digitala examensbevis. Ett digitalt examensbevis innehåller samma information som ett examensbevis i pappersformat.

I examensbeviset anges utbildningens omfattning, godkända kurser, yrkeshögskolepoäng, betyg och datum för betyg. Examensbeviset omfattar även

Examensbeviset är en pdf-fil som är e-stämplad. E-stämpeln innebär att dokumentet inte kan ändras efter hämtningen från Ladok. Vill du eller någon annan verifiera ditt examensbevis så kan du ladda upp dokumentet på Ladoks sida för verifiering. Det är också möjligt att verifiera e-stämpeln via Adobe. Ditt digitala examensbevis finns alltid tillgängligt och du kan hämta hem det i Ladok för studenter eller Ladok för alumner när som helst och skriva ut det om så önskas.

Som YH-studerande utfärdas ditt examens- eller utbildningsbevis per automatik efter slutförd utbildning och behöver inte ansöka om detta.
När ett examensbevis är utfärdat kommer du att få ett meddelande till den e-postadress du angett i LADOK. Var därför noggrann med att uppgifterna i LADOK är korrekta och aktuella.

Den digitala lösningen gäller enbart för bevis som utfärdas från och med 1 april 2024. Tidigare utfärdade examensbevis från Jönköping University är i pappersform och kan ej fås digitalt.

Delning av examen

 

Du som har en examen utfärdad från Jönköping University har möjlighet att dela information om din examen med valfri mottagare (ex. arbetsgivare). Delning görs genom att en kontrollkod hämtas och förmedlas tillsammans med personnummer till mottagaren, se information här

 

Student som saknar JU-konto

Har du inget aktivt studentkonto så kan du skaffa inloggningsuppgifter till Ladok via eduID alternativt via antagning.se. Du kan också logga in i Ladok för alumner med BankID eller Freja eID+.

Om ovanstående inte fungerar kontakta yhantagning@ju.se

När du får en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen kan du också få ett Europass-tillägg till din examen.

 

I detta dokument finns information som beskriver vad du har lärt dig under din utbildning och som därför kompletterar själva examensbeviset.

 

Detta dokument kan vara bra att bifoga när du till exempel söker jobb, särskilt utanför Sverige. Intyget lägger till information till det som redan står i ditt officiella slutbetyg eller examensbevis så att detta blir lättare att förstå, särskilt för arbetsgivare eller institutioner utanför det land där det har utfärdats.

För att få ett Europasstillägg kontaktar du yhantagning@ju.se

6 månader efter att du har avslutat din utbildning kommer du att bli kontaktad och ombedd att svara på några frågor. Detta är frågor som Myndigheten för Yrkeshögskolan begär av oss att samla in.

 

Du kommer bli ombedd att svara på frågor om:

 • Vad du idag arbetar med
 • Hur relevant utbildningen har varit för ditt nya yrke
 • Utvärdering av utbildningen

 

Genom att svara på enkäten bidrar du till att utbildningen kan få fortsätta bedrivas.